Infolinia

+48 91 481 74 00

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów

20.12.2013

Pot, postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin- Goleniów" - PLSG/PQIiŚ/6.3-007/ll/IV/2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Spółka Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający"), na podstawie art. 92 ust. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. dalej „PZP"), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejsza oferta:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez wykonawcę: BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40; 01- 040 Warszawa. BUDIMEX S.A. zaoferował realizację zamówienia za kwotę 107 866 548,17 zł brutto. Zaoferowana kwota stanowi najniższe wynagrodzenie, jakie zaproponowano za realizację umowy i w związku z tym wykonawca w jedynym kryterium „cena" uzyskał maksymalną liczbę 100 pkt.

Kolejni uczestnicy postępowania:

W postępowaniu złożono także trzy kolejne oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

Lp.

Wykonawca:

Cena:

Liczba pkt/uwagi

1.

Konsorcjum w składzie: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. - Lider ul. Postępu 18; 02-676 Warszawa; Aldesa Construcciones S.A. - Partner c/Bahia de Pollensa 13; 28042 Madryt,

119 136 916,26 zł brutto

90

2.

Konsorcjum w składzie: Bilfinger Infrastructure S.A. - Lider ul. Domaniewska 50A; 02-672 Warszawa; PRD Nowogard S.A. - Partner ul. Górna 2/172-200 Nowogard

108 949 710,00 zł brutto

99

3.

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków

118 108 737,36 zł brutto

91

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Pliki

Rozstrzygnięcie przetargu pdf
LiveZilla Live Chat Software